فایل های دسته بندی شهرسازی - صفحه 1

طرح آماده سازی ( و طرح تفصیلی با رویکرد طراحی شهری)

شهرک دانش و سلامت شهر مشهد ( ارضی ذکریا)

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعات امکان سنجی منطقه گردشگری غار دانیال

نمونه مطالعات کامل از امکان سنجی

قیمت : 12,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد- کیفیت اتصال و حرکت عابر پیاده

مقدمه2-1 کیفیت ها در طراحی شهری2-2 کیفیت اتصال در طراحی شهری2-3کیفیت اتصال از دیدگاه عملکردی2-3-1دسته بندی فعالیت ها براساس نظریه یان گل2-3-1-1 فعالیت ها ضروری2-3-1-2 فعالیت های انتخابی2-3-1-3 فعالیت های اجتماعی2-3-2 دسته بندی فعالیت...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فصل دوم پایان نامه نقش جداره در شکل گیری قرارگاه های رفتاری

2.فضای شهری و بررسی آن از دیدگاه نظریه پردازان مختلف 2.1.تعاملات اجتماعی 2.1.1پاتوق2.1.2.قرارگاه رفتاری2.2.حضور انسان 2.2.1.رفتارها 2.2.1.1.دسته بندی رفتارها2.2.1.1.1. رفتارهای فردی2.2.1.1.2.رفتارهای جمعی2.2.2.قلمرو ها و حریم ها2...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فصل دوم پایان نامه نقش حکمروایی خوب شهری در مدیریت بافت فرسوده شهری

فصل دوم پایان نامه کارشناسی- ( مبانی نظری تحقیق)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تدوین اهداف و سیاست گزاری ها -طرح تفصیلی حوزه میانی غربی مشهد

تدوین اهداف و سیاست گزاری ها تدوین اهداف عملیاتی بر اساس اهداف کلان در حوزه مطالعات انجام یافته در الگوی توسعه (عملکردی و کالبدی) تدوین سیاست های عملیاتی بر اساس سیاست های کلان در حوزه مطالعات انجام یافته(عملکردی، دسترسی، کالبدی، زیست محیطی، مالی، ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نظام جمعیتی، مدیریت شهری و مالکیت -طرح تفصیلی حوزه میانی غربی مشهد

عنوان گزارش: بررسی نظام جمعیتی، مدیریت شهری و مالکیت -طرح تفصیلی حوزه میانی غربی مشهد جلد سوم: ویرایش سوم 1392

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نظام حقوقی و تصویر ذهنی در طرح تفصیلی

بررسی تصویر ذهنی و محیط حقوقی-طرح تفصیلی حوزه میانی غربی مشهد

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نظام فرم کالبدی در طرح تفصیلی

بررسی و تحلیل نظام کالبدی در طرح تفصیلی حوزه میانی غربی مشهد

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی