پروژه کارآفرینی کیک و کلوچه

دسته بندي : کارآفرینی » صنایع غذایی
پروژه کارآفريني کيک و کلوچه در 39 صفحه ورد قابل ويرايش


مقدمه:

از آنجائيكه اين طرح ماهيتاً داراي ارزش افزوده پائين مي باشد وقسمت اعظم قيمت تمام شده را مواد اوليه آن تشكيل ميدهد لذا با تغيير در تكنولوژيهاي توليد كه آنها در نوع خود بسيار محدود مي باشد تغييرات خيلي ناچيزي در قيمت تمام شده ايجادمي شود. لذا ويژگيهاي برتر و بالاتر در اين طرح صرفا مربوط به كيفيت توليد محصول مي باشد كه لازمه كنترلهاي كيفيت در مرحله خميرگيري و پخت و بسته بندي را طلب مي نمايد و در كنار اينها توجه به ذائقه مصرف كننندگان نيز حائز اهميت مي باشد در اين طرح نيز تكنولوژي متداول توليد كيك وكلوچه استفاده شده است و قيمت تمام شده محصول براحتي قابل رقابت با محصولات مشابه داخلي مي باشد.
نقطه سربسر توليد:

در نقطه سربسر توليد در آمد حاصل ا زفروش معادل مجموع هزينه هاي ثابت و متغير توليد خواهد بود

هزينه‏هاي متغير+ هزينه هاي ثابت اوليه= درآمد حاصل از فروش

(مقدار توليد× هزينه متغير واحد محصول) + هزينه ثابت سالانه= قيمت فروش واحد× مقدار توليد در نقطه سربسر

نقطه سر بسر

تن278 XC=

نقطه سربسر توليد معادل قريب6/55% ظرفيت توليد طرح مي باشد كه با توجه به سادگي توليد محصول و پائين بودن سطح پيچيدگي دستگاههاي خط توليد كه موجب سهولت نگهداري تعميرات آنها مي گردد. كارخانه قادر خواهد بود همواره در ظرفيتي بمراتب بالاتر از نقطه سربسر و درحد ظرفيت 500 تن درسال كاركند.

نرخ بازدهي سرمايه:

سود ويژه كارخانه پس از كسر ماليات در سال اول سالانه000/616/23 ريال و در سالهاي بعد در جدول سود وزيان برآورده شده است. (بديهي است با توجه به آئينامه هاي ماليات در هر

مقطع زماني و در شرايط خاص مبلغ سود تغيير پيدا كند. ضمنا ماليات معادل 205% سود عملياتي در نظر گرفته شده است) و از طرفي با توجه به اينكه مبلغ سرمايه گذاري ثابت معادل 417/190/64 ريال مي باشد لذا نرخ برگشت سرمايه و مدت آن بشرح زير محاسبه مي‏شود.

= نرخ برگشت سرمايه ثابت

= نرخ بركشت سرمايه ثابت

1

سال 2/3=100*1 =مدت برگشت سرمايه

نرخ برگشت

ملاحظه مي شود كه سرمايه گذري ثابت طرح پس از 2/3 سال بر مي گردد. وزمان برگشت با توجه به نوع كارخانه زمان مناسبي است و طرح از أين نظر داراي توجيه كافي است.

وابستگي طرح از نظر ماشين آلات به خارج و جود ندارد و فقط در صورتي كه آرد وشكر را محصول وارداتي تصور كنيم كارخانه از نظر مواد اوليه به خارج وابسته است و دو قلم فوق الذكر نيز از سوي دولت وارد و در اختيار كارخانجات قرار داده مي شود. و با فرض فوق مي توان گفت ارزش افزوده حاصل صدر صد در داخل كشور ايجاد مي شود و سرمايه گذاري ثابت سرانه طرح 724/937/4 ريال مي باشد كه حاكي از اشتغال زائي نسبتا خوب طرح مي‏باشد.


جهت تكميل بحث مربوط به توجيه اقتصادي طرح درصد ارزش افزوده از قيمت تمام شده نيز محاسبه مي گردد.

25197070 ارزش افزوده سالانه

100* =100* درصد ارزش افزوده از قيمت تمام شده محصول

264610000 قيمت تمام شده محصول سالانه

5/9%= درصد ارزش افزوده از قيمت تمام شده محصول

پائين بودن درصد ارزش افزوده حاكي از اين مطلب است كه قسمت اعظم بهاي تمام شده محصول را مواد اوليه تشكيل دهنده محصول شامل مي شود. و عليرغم سود آوري طرح ارزش افزوده طرح پايين است و جز ازجهت تامين تقاضا در جامعه به محصول توليدي دليل و توجيه اقتصادي ديگر براي احداث كارخانه توليد كيك و كلوچه در كشور وجود ندارد و بدليل پائين بوده ازش افزوده و از طرفي بدليل اينكه شكر و آرد كه ماده اوليه اصلي كارخانه مي باشد و وارداتي هستند صادرات اين محصول نيز نمي تواند در اقتصاد كلان كشور تاثير نسبي مثبت داشته باشد. و صادرات اين محصول در واقع صادرات مجدد آرد وشكر وارداتي و انرژي ارزان مي باشد كه مقرن بصرفه نيست.

كيك وكلوچه كه با توجه به سابقه ديرينه توليد آن استادكاران فراواني در اين زمينه تربيت شده اند. درحال حاضر با استفاده از ماشين آلات ساخت داخل بنحو مطلوبي در كارخانجات توليد كيك و كلوچه در سطح كشور توليد وعرضه مي شود. پروسه توليد كيك و كلوچه درصفحه


ضميمه طرح نشان داده شده است كارگران مورد نياز در هر قسمت در داخل علامت نشان داده شده است. تعداد كارگران كه در طرح برآورده پيشنهاد شده است حداكثر تعداد كارگران دو منظور يا چند منظوره ويا استفاده از اوقات خالي كارگران در كليه مراحل خط توليد بنحو چشمگيري درهزينه هاي كارگري صرفه جوئي مي نمايند. براي مثال معمولا از اوقات خالي اكثر كارگران براي الك كردن آرد استفاده ميشود. لازم به توضيح است از آنجائيكه كارخانه داراي يكدستگاه فرمي باشد لذا در آن واحد فقط يك نوع محصول كيك يا كلوچه توليد مي شود. كارگران خيمر گير لول كن- شكل ده و برش – فروكنترل كيفيت- بسته بندي وكنترلر نهائي بطور .مشترك در توليد كيك و كلوچه كار مي كنند.

نسبت دقيق مواد اوليه مصرفي در فرمول ساخت بصورت تجربي توسط مهندس صنايع غذائي تعيين و دستور كاربرآن اساس به كارگران داده مي شود. نسبت مواد اوليه معرفي درصفحه 9 جدول مواد داخلي داده شده است.

روش توليد:

پس از تهيه خمير براساس فرمولاسيون مشخص خمير پس از لول كردن و شكل دهي در اندازه ها و شكل هاي مشخص در آمده در داخل سيني هائي چيده مي شود. سيني ها به داخل فر منتقل مي شود و پس از اينكه عمل پخت در درجه حرارت ومدت معين انجام گرفت سيني ها از فر خارج شده و پس از سرد شدن كيكها برروي نوار كاغذ سلفون كه زيردستگاه دوخت حرارتي مي گذرد قرار داده مي شود. و بدينوسيله كيك ها پس از گذشت از زير دستگاه دوخت حرارتي سلفون در داخل كاغذ سلفون بسته بندي مي شود. كيكهائي كه در داخل كاغذ سلفون بسته بندي شده در داخل كارتن3 كيلوئي قرار داده شده و درب كارتن با چسب نوار كاغذي بسته ميشود براي توزين محتوي هر كارتن 3 كيلوئي از يك ترازوي معمولي استفاده مي شود.

بسته بندي كلوچه نيز در داخل كاغذ سلفون انجام مي گيرد ولي از جهت متفاوت بودن اندازه، كيك و كلوچه هنگام خريد دستگاهها مي توان دوخت دو منظور سفارش داد كه براي بسته بندي كيك و كلوچه هر دو قابل تنظيم و استفاده باشد.

كلوچه كه در كاغذ سلفون بسته بندي شده است در داخل كارتن 3 كيلويي بسته بندي وبا چسب نواري كاغذي در بسته مي شود.

با توجه به اينكه بسته بندي در داخل كارتن بصورت دستي، انجام مي گيرد كيك و كلوچه هر دو مي تواند در داخل كارتنهاي بزرگتر يا كوچكتر كه بصورت آماده خريداري مي گردد بسته بندي شود.

برق:‍

برق مصرفي در كارخانه شامل برق مصرفي براي روشنائي ساختمان- روشنائي محوطه ومصرف برق ماشين آلات خواهد بود. توان مورد نياز ماشين آلات از سوي سازنده 20 كليو وات بدون در نظر گرفتن ضريب همزماني توصيه مي شود. كه با در نظر گرفتن ضريب همزماني 80% كه پيشنهاد سازنده ماشين آلات مي باشد توان مصرفي 16 كليو وات مي باشد.

مصرف روشنائي ساختمان به ازاي 20 وات براي هر متر مربع محاسبه مي شود. كليووات 10=10140=20×507 مصرف روشنائي محوطه به ازاي 10 وات براي هر متر مربع محاسبه مي‏شود. كيلو وات 11=11000=10×1100 توان انشعاب خريداري كليووات 40= كيلووات 41=11+10+20= جمع توان مورد نياز

قسمت سوم- اطلاعات مربوط به بازار محصول

1- تعداد واحدهاي مشابه موجود در داخل و ظرفيت آنها ذكر شود(با ذكر ماخذ)

در اكثر شهرهاي ايران بصورت سنتي وصنعتي وجود دارد كه تقريبا واحدهاي صنعتي را چهل واحد در سراسر كشور تخمين مي زنند كه اگر بطور متوسط ظرفيت هر واحد را 500 تن در سال بحساب آوريم كل ظرفيت توليدي000/20 تن توليد كيك و كلوچه داريم.

2- چنانچه كالا وارداتي است ميزان واردات درآخرين 5 سالي كه آمار منتشر شده به تفكيك ذكر گردد( با ذكر منابع) خير واردات آن ممنوع مي باشد.

3- اگر كالا صادارتي است، مقدار صادرات در5 سالي كه آمار منتشر شده به تفكيك ذكر شود(با ذكر منابع) صادرات آن آزاد مي باشد و در پايان طرح بصورت ضمائم ارائه شده است.

4- روند مصرف محصول طي5 سال گذشته و پيش بيني مصرف در 5 سال آينده بدليل آنكه كالاي مورد نظر مصرفي غذائي مي باشد و در 5 سال گذشته هر آنچه توليد شده بمصرف رسيده است.

5- توليد كنندگان عمده جهاني اين كالا چه كشورهائي هستند؟( در صورت دسترسي به منابع).

كليه كشورها خاور ميانه و آسيايي

قسمت چهارم- اطلاعات مربوط به دانش فني

اگر توليد كالاي مورد نظر متكي به دانش فني وكمكهاي فني خارجي است، اطلاعات زيرا ارائه گردد. در صورتيكه پيشنهاد مقدماتي در اينمورد وجود دارد ضميمه گردد.

1- نوع قرار دادي كه در نظر داريد معتقد نمائيد؟ خير

2- مدت قرار داد به تفكيك مدت اجراي طرح ومدت اعتبار قرار داد؟ خير

3- مبلغ قرار داد به تفكيك نوع هزينه ونحوه پرداخت آن؟ خير

4- برنامه مقدماتي آموزش فني كاركنان در داخل و خارج از كشور را مشخص كنيد.

در صورت نبود نيروي كارگر ماهر در محل اجراي ميتوان براي مدت2 ماه سه نفر را در واحدهاي توليدي در داخل كشور برنامه آموزش در نظر گرفت، لكن با فرض اينكه تامين انساني مورد نظر براي طرح امكان پذير مي باشد هزينه أي براي اين مورد پيش بيني نشده است.

5- چنانچه قرار داد محدود به نصب و راه اندازي ماشين آلات توسط كمپاني خارجي است، تعداد كارشناس و مدت اقامت آنان را در ايران مشخص كنيد.

دسته بندی: کارآفرینی » صنایع غذایی

تعداد مشاهده: 447 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 39

حجم فایل:38 کیلوبایت

 قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: